Przygotowanie do Egzaminu 8-klasisty prowadzimy z dwóch bloków przedmiotowych

język angielski

Charakterystyka kursu:

 • zakres wiedzy wymagany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
 • grupy dostosowane są do poziomu uczniów, z zachowaniem podziału na poziomy zaawansowania
 • kwalifikacja do grup składa się z testu diagnostycznego oraz  rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapewniamy:

  • gruntowne powtórki leksykalno-gramatyczne;
  • opanowanie strategii egzaminacyjnych;
  • przypomnienie i utrwalenie wymaganego słownictwa;
  • nabycie oraz doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych.

język polski

Kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego obejmuje całą tematykę wymaganą przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 

 

Jeśli chcesz:

 •  pogłębić, usystematyzować i utrwalić wiedzę z zakresu kształcenia literackiego i kulturowego oraz kształcenia językowego w klasach IV-VIII;
 •  rozwinąć  umiejętności analizy i interpretacji  lektur wymaganych na egzaminie;
 • uzyskać umiejętności związane z formułowaniem tezy i hipotezy, argumentowaniem, wnioskowaniem oraz  wyrażaniem własnego zdania;
 • opanować  umiejętność tworzenia wypowiedzi (CV, list motywacyjny, przemówienie,  recenzja, rozprawka, wywiad, życiorys); 

to zapraszamy  Cię na warsztatowe zajęcia  literacko-językowe.